Anwa-aγ ?

Ansuf yis wen ar Tamurt, aγmis i deg illan issalen, i deg illa umeslay d usqardec s umata γef ayen iγ iânan. Yid-s ad teddum ar tmurt. Aken yawi.

I imeγriyen is Tamurt iṭṭef myal tiγmert, myal tasga deg annar issalen. Di tγamsa taqvaylit deg uzeṭṭa n internet, Tamurt d aγmis d-yufraren d taâwint tamenzut, d tala anda d-ttagmen Iqvayliyen issalen. D tamselγut ur nettwazgal. Illa-d ar medden am ddwa.

D asiweḍ issalen i kunwi mi d-ḍran, mi iḥman i d-irra uγmis Tamurt gar wallen-is d iswi-s amenzu neγ tikwal ugar-is d aγan s yiseγ.

S 4 tmeslayin, myal yiwet s wudem is, s yiman is. Ama s teqvaylit, ama s tefransist, s taglizit neγ s tlalmanit, avrid d-ittwanejren yiwen, tamesγara tezga fellas am zzerv. Isentilen nsent d ayen iânan Iqvayliyen ama di tmurt illan ama d iminigen di tmura umaḍal, ak d wayen diγen iânan imaziγen d tmazγa d tirni.

Akken ad issiweḍ usurif ar wanida i t nevγa d wakken teḥwajj tegnitt i deg nedder assa aṭas n tlawin d yergazen i ixebḍen deffir: ineγmasen, iwebγella, imeskaren n tvidyutin, imeskaren n tfura, akken ma llan isdukkel iten umennuγ γef tlelli i tmurt n Iqvayliyen d tayri n tlelli d teγdemt i uγref aqvayli.

Asqerdec d uskasi ur ten tettkukru ara. Tidett d waken d-ḍerrunt tlufa di tilawt ur tent nettγunfu ara. Am yirin n tuga, nevges nḥezzem. Nezzi udem nneγ ar yimal, ar uzekka akken as neṭṭef afus i uγref aqvayli d imaziγen s umata akken ad izmiren i yiman nsen. Nevγa anaẓ ak-ken ar zdat.
Asirem d tirga n Tamurt i tmurt n iqvayliyen d asvded uwanek aqvayli ara ivedden gar iwunak imaziγen di tmazγa. Nessarem-it, nevγa-t almi ncaḍ fell-as acku d netta kan ara d-irren tilelli iγ tt-wagedlen assa.

Di Tamurt nettuqennaâ, d tamedlit deg ulawen, d akken amḍiq n imaziγen deg umaḍal atan gar igduden iteddun ar zdat. Atan gar wid uγur talsa macci d awal kan.

Tarvaât n Tamurt.

Ma tevγam ad tekkim, ad tesmeγrem Tamurt, arut aγ-d ar…