Ass n 20 di yevrir 2015 as necfu diγen

Ass n 20 di yevrir 2015 as necfu diγen

Send tafsut tavekant n 2001, vvegsen ttḥezzimen Igawawen i umuli n tefsut imaziγen n 20 di yevrir 1980 s zdak rdak. Ad lsent teqcicin tiqendyar d temḥarmin ad ddurint tin ar ta ad cnunt kra n tezlatin yura Muḥand Uyidir At Amran. Arrac ki fkif. Ad iqqim cḍaḥ d rdaḥ susem kan! Uraren d tmeγriwin: sseḥmu-d ṭṭvel a Âliluc.

Si 2001 ar assa, seg ass mi iṭṭef umussu n MAK tasga d rreḥva di tsertit taqvaylit, ttvanen-d Igawawen mden cwiṭ. Vdan ttawin tazlitt s wawal nniḍen, ijja cḍaḥ d rdaḥ amḍiq i wawal asertan. Nwala tulawin vedlent udem, icewwiqen vedlen taγect, dacu iḍran? Annar kecment, ccurent ilmeẓyen. D nutni uγur yufa tameẓẓuγt umussu n MAK imi d nutni imi ittmeslay. Imγaren ifut iten lḥal imi idda umecwar nsen seg mi iten teffeγ tezmert. I ilemmasen? Nutni mazal ttamnen FFS d RCD, ikavaren iγelnawen. Msakit. Ccuren d nnya. Mazal ara ssaramen ad d-awwin tugdut i Izzayriyen…i tt-yugin!

Ihi 20 di yevrir 2015 izrin, mgagin-d ilmeẓyen ar Tizi Wezzu almi setfen izenqan-is ccuren. Wa isvur anay aqvayli, wa ilsa γef tuyat-is anay amaziγ. Kra d-ivanen i tiṭ ivan-d d awraγ d adal d cwiṭ uzeggaγ anda d-ifujj waza nneγ aqvur.

Am arezg i wid iḥedren i tikli di Tizi Wezzu neγ di Vgayet neγ di Tuvirett. Akken walaγ di tiwlafin d tvidyutin d-ifγen assen d wassa irra-d awal ugdud aqvayli i uselway n MAK Vuâziz Ucebbi. Macci d udem is-fkan. Ahaa! D aqenneâ i ten iqenneâ d akken ma illa ur d-ilhi ara d yiman-is ugawa ad iqqim gar ivardan u ad izgel aseggass-a am ilindi d seldilindi.

Mass Ucebbi ur ijji amkan di tmurt: idda yuli iṣub, am uqeffaf di tmeγra. Facal d âeggu ur ten issin. Issaki agawa s teqvaylit d tfenṭazit. Immeslay-as ismuzget as-d, issawel-as irra yas-d awal.

Wid iḥedren ihi di Tizi Wezzu wallan s wallen nsen amezruy mi ittwaru. Ḥedren i wass ara γren werraw nsen d werraw n werraw nsen azekka. Acku tikli n wanecten n ilmeẓyen ur ttwattu ara.

Deg umaḍal, yuli wanay aqvayli di Montreal, Ottawa, Boston, Paris, Toulouse, Prague, atg. Maca win yulin di Tizi Wezzu iman is. Yifiten ak. D win limer ufiγ ḥedreγ as, limer ufiγ wallaγt imi yuli wanay deg uxxam is, di tmurt is gar ifassen n imawlan is. Xas d anay amaynut ass is ifka anzi ar wass n tuγalin iminig s axxam : icreh, issecreh!

Yiwen gar imeddukal iw illan din inna iccarew ived rric deg-s. Iḥulfa i zzux. I iseγ irekkem deg-s. Aṭas yid-sen illan akken, i walan akken, iḥulfan akken i waḍu n wass amaynut itthubu. Ulawen ttwaqenâen d akken tikli ar zdat, ar tlelli, ar uzarug injer uvrid-is. Assa ivan-d wudem-is.

Tura teqqim-d temsalt gar ifassen n waggagen d imusnawen nneγ acku aγref aqvayli erra-d taḥjurt, issekn-ed ayen ittmenni. Iveggen-d s warfad uqerruy d akken izmer ad igar irebbi i temsal timeqranin akken ad ttili twenza-s gar ifassen is. Tasuta n wassa macci am tin yiḍelli: tevna ad ttweccem amezruy s ticrad zeddigen. Ad tevnu imal akken is ihwa, ad tḥebber i uzekka akken ad iffeγ fell-as assa. Am aregz-is. Am arezg nneγ.

Partager cet article

Post Comment

*