Fransa d isartiyen iqvayliyen

Taqvaylit nnegh ak d Fransa isdukkel itent umezruy. Nedder akken xas macci d ayen ilhan igh issawḍen nezdi. Deg yiwet n tallit, terna yagh Fransa. Tessekna imezwura nnegh deg useggass n 1857 deg Icarriḍen. Seg assen almi d assmi i tt nessufegh d Fafa terkev ar sdat ghef ughyul n imezwura nnegh. Ur tejji deg sen rregmat, ur d-clig deg ansayen id-ufa. Twala tamurt d ayla ines u tga tesserwt deg-s akken twala iffegh fell-as. Ihwa yasen negh ala Iqvayliyen, at tmurt, nettat ur tḥar ara. Ur ten tcawer, ur ten testeqsa.

François Fillon neγ d wayeḍ

Ussan agin izrin, llant-ed tifranin n usveddu umezawar n at uyeffus d at tlemmast ar tifrant n tselwit n 2017 di Fransa. D François Fillon id-svedden imi izwar s waṭas Alain Juppé di tiremt tis snat. Akavar anelmay mazal ur ivan ara yixef is. Wa iqqar d aselway n tegduda n wassa François Hollande wa iqqar ahat ad Manuel Valls ara irnun ar tama n wid id-ivedden yagi am Arnaud Montebourg. Maca yiwen kan ara d ivedden ad iqazem François Fillon, Marine Le pen d Jean-Luc Mélenchon.

Ikcem wuccen asensu

Ugar useggass ayagi ur as isli yiwen. Ur d-inḍiq ur t id yuli wawal. Ula ass-mi isselqef Adnani, win i γef ittkal, i γef isenned ur d-inni acemma. Tasusmi-s tefka tagnitt i thedduṛin d tqerraḍin. Wa iqqar nγan-t, wa iqqar ittufeddar dγa irked. Maca tidett imiren teffer. Xas akken lxalifa id-issali tezga tceḍḍeḥ treddeḥ. Tḥella-d aṭas n wakal d tudrin. Tessekna macci d yiwen n urgaz d tameṭṭut.

Marine le pen, gar usirem d ṭma

Ḍrant-ed qrad n tlufa tineggura yagi id-irran asirem deg ul n Marine Le pen, taselwayt n ukavar n uyeffus aqerni, Front National. Tasartit di tmura timagdayin tagra yagi tuγ yiwen wudem imi iγevlan ittemlilin iγermanen nsent yiwen nsen. Ama d ugur iminigen, win umahil d tigellel kif kif iten di Marikan di Fransa neγ di Llegliz. Diγen netta tifranin qemḍent ar uyeffus.

Donald trump, d aselway ufrin

Yiwen ur yuhtam afran n Donald Trump di tifranin n tselwit di marikan. Deg id n 9 di nujember id illant tifranin agi ilaq atan rrant Hillary Clinton d tamettut tsmezwarut ara ittfen akersi n uselway. Akka ak i ttarjjan medden. Akka dighen id reggem iman is ghef akken d-nnan les sondages. Maca teffegh akken nniden. D ahudu i tt ihhud Donald. Ghur-s 279 n ifranen imeqranen mgal 216 i Hillary. Macci s yiwen negh sin i tt yugar.

Tafrant n tselwit deg Iwunak Idduklen

Deg ass n ttlata d-iṭṭafaren letnayen amezwaru n wagur n nujember id-ttilint tifranin tiselwayin d tid n isinaturen di Marikan. Marikan γur-es sin ikavaren imeqṛanen ittemzazalen γef udavu afidirali: akavar agdudan (Democratic Party) d ukavar amagday ( Republican Party) ittawasnen s GOP (grand old party). Amazwar n ukavar agdudan d Hilary Clinton, tameṭṭut n Bill Clinton illan d aselway si 1993 ar 2001. Win n ukavar amagday d Donald Trump, itteγẓaẓen tiskar xas iccur d tadrimt d cci.

Tasartit taqvaylit: tazγint

Tuli tuli tsartit taqvaylit almi tessaweḍ ar ussawen, ur as tufi amek t-ali. D akeddar i tt-id irran ar deffir u dina i tevda tezγint. Maca almi d tura i nefṛez udem is u neffeγ-d akk timadaγiwin nneγ imi assa neḥsa aql-aγ di tezγint, di tvaxixt u aql-aγ ara nettemccaqlal, nettnadi amek ara d-neffeγ seg-s. Tufγa ar tafat mi ara ad d-tili tezγint macci d ayen fessusen. Tikwal tgellu s irgazen d imeγnasen. Tikwal nettsellik itt.

Ataṭurk iḍelli, ma d assa d Erdugan

Kra n ijiniṛalen d isartiyen izeglen tiyita nsen s uberrez γef uwanek aṭerki d usseγli Erdugan d udavu ines ttwarzen. Kra n wid, ama d wid ikkin ama d wid imtawan yid-sen, iḥnunfen ar ijufaṛ nsen atnin di leḥvus. Erdugan iḥuc iten am usuki. Ur ijji iselmaden, ineγmasen, ivugaṭuten d inezrafen. Wanag isardasen fiḥel awal. D iḥeṭṭufen kan akken iten isenna. Kra n win id-irra ar gar wallen-is, kra n win i deg icuk, kra n win ur nemtawa yid-s, kra n win i wumi d-uli γef ul tsartit ines isedda-t deg uḥemmal. Ur ikukra, ur isetḥa, ur ineḥcam.