Awal n Hsen At uAmran f Lwenas

Awal n Hsen At uAmran f Lwenas

PHILADELPHIE (Tamurt) – Ad zwireɣ s usnemmer n tarwa n At Dwala i d-iheggan timlilit agi deg ara nerr tajmilt i Lwennas. Tin akkin, ad iniɣ mači d as n lmut n Lwennas i ylaq a d-nettmektay acku ɣuri ur yemmut ara. D as deg ilul i ylaq a t-nerr d tameɣra acku assenni terbeḥ teqbaylit. As nni ilul-ed win ara yessemlilen iqbayliyen d imaziɣen akk.

Si tama tayeḍ, ur ttḥemmileɣ ara ad as-rreɣ tajmilt i yiwen ma yella ifat lḥal immut. Iǧǧa-d awal-agi Lwennas dɣa ɣef ayagi.

Assagi ɣas akka ulac-it issemlal-aɣ-d. As amezwaru deg i t-mlaleɣ, d as mi d-yusa ɣer Marikan di 1993. Illa teɛreḍ-it-id tiddukla Tafsut Imazighen n Montreal netta d Newwara. Yuɣal naɛreḍ-it-id (Tiddukla Tadelsant Tamziɣt di Marikan www.tamazgha.org) ikemmel-ed ɣer Marikan. As n 20 Fuṛaṛ i yecna di Manhattan. Di 11 si Meɣres icna di San Francisco. Di tarzeft agi ines ar Marikan i yi-d-iban Lwennas amek igga. Lwennas ad t-mlileḍ yiwwas ad yuɣal d amdakel-ik din din. Ayen ikka di Marikan si lǧib-is kan i yettserrif. Ula mi iruḥ ɣer San Francisco d netta i yxellsen rrekba ines. Dinna di California, temlal tasa d way turew. Gerrzen-as yiwet n tmeɣra ak d Lwennas swa swa kan. Tarbaɛt n tiddukla dinna ddmen cwiṭ n isurdyen d-yegran si tmeɣra, xedmen-as yiwet n teplakt n wezru deg s-rran tajmilt. Lwennas ifṛeḥ ula d netta s temlilit-is ak d tarwa n tmurt di Marikan. Uqbel ad yuɣal ɣer tmurt, inna-yaɣ a melmi tebɣam a d-uɣal-aɣ, siwelt-iyi-n kan. Iwweḍ ɣer tmurt issufeɣ-d yiwet n tesfift sufella-s yerra-d tafuṭut n teplakt nni. Deg uɣmis, imeslay-d ɣef tiddukla nneɣ, tuɣal tettwassen.

Tafutut 1 - Flyer n tmeɣra di New York
Tafutut 1 – Flyer n tmeɣra di New York

Tafutut 1 – Flyer n tmeɣra di New York

Iɛedda ahat azal useggas neɣ ur yewwiḍ ara, irza-d Lwennas ɣer Marikan. D tteḥwas kan, isal-ed fellaneɣ. Tikelt nni daɣen, iɛawed inna-d belli a melmi t-neḥwaǧ izmer ad–yuɣal.

Tafutut 2 - Tarzeft n 1994
Tafutut 2 – Tarzeft n 1994

Di 1994, refɛen-t les terroristes. Tikelt nni neffeɣ s abrid di New York, negga tamesbanit.

Matoub

Di 1998 as mi t-nɣan, d tazlitt nni «Aɛskri » i yi-d-yusan s aqerruy-iw. Di tezlitt-nni yeddem-ed Lwennas asefru « Le Dormeur du Val » n Arthur Rimbaud yerra-t-id ɣer teqbaylit. Ara ass-a mi d-mmektaɣ Lwennas, a d-mmektiɣ aǧundi nni ignen di leḥcic am ṣṣebyan, tafekka-s tefla s terṣaṣin.

Tura ma ulac uɣilif, a wen-iniɣ amek i ttwaliɣ Lwennas. Zemreɣ a d-iniɣ isdukel kra n lkalitiwat timeqranin swayes t-ḥesbeɣ d mmis n laṣel, neɣ swayes d-iban garaneɣ s leqbayel, ak d imaziɣen irkelli. Iban-ed, aɛziz armi izdeɣ deg wul n kra n weqbayli d teqbaylit. Ihi bac ad awen-d-iniɣ d acu i d Lwennas, fkiɣ-as kra n yismawen swayes t-ɛeqleɣ ! Nniɣ-as :

Isem-ik Tezdeg

Tezdeɣ-ik tezdeg ur teqbileḍ tixidas

Ur tedɣileḍ ur teɣliḍed deg ubrid-ik

Ula d yiwen u d-ssakeḍ iman-ik nniges

Uqbel a ttregmeḍ wiyaḍ tregmeḍ iman-ik

D agurraɛ i d-teggurraɛḍ ayen tḥulfaḍ

Seg imi-k ɣer wulawen n watmaten-ik

Isem-ik Tabɣest

Tenniḍ-ed tidett qerrḥen

Deg ubrid-is telḥiḍ

Tewwteḍ di lbaṭel ittɛeddayen

Ula mi k-yeḥqer gmak tezdiḍ

Tenniḍ-d seg ul i wulawen

Tenniḍ-d am Gaɛut, temmuteḍ

Isem-ik Amennuɣ

Tqubleḍ aɛdaw ur tuggadeḍ

Tennuɣeḍ ɣef tnaṣlit

Ɣef izerfan nneɣ ur twexxreḍ

Tessaliḍ tugdut s igenni

Am as, am yiḍ tbeddeḍ

Tennuɣeḍ mgal leǧhel

Tudert-ik d amennuɣ

Txellseḍ adrar s idammen

Isem-ik tagmatt

Imdanen ak d imdukal-ik

Yiwen ur t-terriḍ seddaw-ak

Tuliḍ asawen nuli

D lebda tefkiḍ-d ugar n wayen k-yettwanefken

Isem-ik d ddwa ḥellu

Tenniḍ-ed ayen ḥulfan yak imdanen.

Ilmeẓyen ckuntḍen d gek ad as-tiniḍ d keč kan i dleslak nnsen

Tezdeg n temẓi tufa tezdeg-ik tuɣ-itt.

M d-tebbɛazqeḍ am akken seg iɛebbaḍ nnsen i d-yeffeɣ ṣṣut-ik

Ay atmaten ilaq ad teẓrem belli mači ḥaca iqbayliyen uɣur aɛzizi Lwennas. Ula d imaziɣen di tmura tiywaḍ, am Lmerruk d Libya ilmeẓyen dinna ḥemmlen-t aṭas. Tisfifin-is ad aent tesleḍ di tesdawiyin, di leqhawi atg… Ṣṣut n Lwennas ibaɛzeq di Tmazɣa irkelli.

Isem-ik agerruj

Ayen tecniḍ, ayen txedmeḍ, ayen d-teǧǧiḍ

Ma negga-t aɛmmuṛ ad yaweḍ s ixf n Ǧerǧer

Keč d d aḥeddad n wawal

D Tasekla, tamedyazt ak d uẓawan

Keč d Tabɣest d Tegrawla

Keč d d Tagmatt

Keč d amezruy nneɣ

Keč d agerruj n teqbaylit

Lḥif n Lwennas

Ad ilin wid iqerben Lwennas zemren ugar-iw a d-mesliyen ɣef tlufa n Lwennas. Ayagi inna-t-id ak di tezlatin-is. Win iran ad ifhem telqey n tlufa n Lwennas, ad isel i tezlit « Tissirt n Nndama ».

Lwennas yeẓra belli tiẓgi d taqabact i tt-yekfan. Iẓra belli aṭas i ɣedren watmaten nnsen. Aɣurru d-yekkan seg waɛdaw izmer-as, win d-yekkan si gma-s yuggad-it. Izra belli ad yemmet ɣef tektiyin-is… win ittnaɣen issenday idmaren-is i tyita. Maca yugad ula d netta a t-ɣurren waytma-s. Yak icna ɣef Ḥmed Umerri, Ɛbban Ṛemḍan d wiyaḍ…

D aymi inna ayagi ɣef Leqbayel :

Lwennas mi d-yenna akka, iẓra belli nekni d tirect isɛan takerfa, u takerfa nni d tameqrant. Maca akken i s-yehwa yeqqet-ed degneɣ, ayen ikka di ddunit ur iwexxer ɣef tmurt neɣ atmaten-is. D netta i yennan « Di idurar i d leɛmer-iw ». Inna daɣen deg yiwet n tezlitt:

Mi d-luleɣ d aqbayli

Isem-iw imenɣi

Ɣas teḥfa tdukli

A tt-id-smesdeɣ

Wid iḥedren as mi d-yusa ɣer New York, iǧǧa-yaɣ-d yiwen yizen isɛa lqima aṭas. Inna: Tamaziɣt mači di BONUX i d-teddu… elle s’arrache avec de la sueur et du sang. Inna diɣen: Kenwi tzedɣem di tmurt n tlelli, tzemrem ad txedmem di tlelli, mači am nekni di tmurt rran-aɣ tikmamim, rran-aɣ ɣer leḥbas, d acu ur xdimen degneɣ…

Ihi a y atmaten, ma nebɣa a nerr tajmilt i Lwennas, ilaq ad neddu deg ubrid-is, a nkemmel amennuɣ-is. Netta ixdem lebɣi-s, isebbel tarwiḥt-is, tafekka-s d lebda testaɛfa, ur t-yettaweḍ weɣbel. Tura d nekni a nerfed amennuɣ.

I wid illan da, ilqa a neddukel a neddu deg ubrid n Lwennas. Ur icaḍ ara a d-nettmlili kan d amlili akken a s-nini nerra tajmilt, imir yal yiwen ad yuɣal s axxam-is a d-yelhi d ccɣel-is. Eyyat ay atmaten a nesbedd aɣerbaz deg ara qqaren warraw nneɣ taqbaylit dagi di Philadelphia. Eyyaw, a d-nesmektayet tafsut n 80 d 2001 di tdukli yal aseggas, mači yal yiwen ad igg tameɣra-is di teɣmert-is.

Tanemmirt.

Hsen At uAmran

Partager cet article

Post Comment

*