Category: Affiches

{{ Iɣrem (Bgayet)}} {{}} Imezdaɣ n taddart n Iɣrem di bgayet, ttidiren uguren d imeqranen di yal taɣult. Γef akken i d-nnan imezdaɣ n taddart-ayi, ttwalin d akken imḍebren ur terza temsalt ur xdimen acemma akken ad d-afen tifrat i wuguren-nnsen, ɣas akken waɛden-ten aṭas tikal. Imezdaɣ-ayi saramen deg imḍebren ad d-rren lbal-nnsen ɣer taddart-a…