Catégorie: Tasertit

14 di yunyu, ass n uγlan aqvayli

Ulac aγref izdin lqed-is deg umaḍal ur nesâi ass aγelnaw, ass n usmekti di kra n tedyant d-iḍran deg umezruy ines. Ass n uγlan, ar kra d ass n zzux, d ass i deg ikker ugdud ad d-iḥud ayla-s neγ tamurt-is. Ar kra nniḍen d ass i deg d-ḥellan kra n tmurt nniḍen, kra n wakal nniḍen. Xarttum myal yiwen issali kra uzemz d ass amuqran gar wussan. Ittuqim as azal d kra n tmeγra d lficta sya-u-sya.

Yundi yasen Sellal

Ikker uhetwil, tekker ṭanṭana almi iγ iffeγ laaqel u meccen wulawen n Iqvayliyen, seld iḍelli, seg mi nwala Yidir d Umengellat kkaten afus i Sellal. Tenhez tmurt, inhez uẓeḍḍa n internet d iẓeḍwan imettiyen am Facebook. Maca tikwal ay atmaten, am akken i t-id inna uselway n Unavaḍ aqvayli uaaḍil deg walγu id-issufeγ ilmend n wanect-a, ilaq aγ a neṭṭef cwiṭ iman nneγ u nuqem amrar d ẓẓerv i wurfan nneγ akken ur aγ iγelli ara uqelmun s iḍaren.

Si tsuta ar tayeḍ

Aγref aqvayli ittγellit amennuγ γef tlelli ines am akken ittγellit akal n tmurt-is. Wa ittajja t-id i wa. Wa ittak-it i wa. Di tmura nniḍen irevḥen tisuta ttγellitent tamussni d cci. Macci d ugur id-ittajjan imezwura i ineggura. D aya i γef zgant teddunt ar sdat, snarnayent deg iman nsent d tmussniwin nsent. Zgant ttṣeggiment, ttḥekkirent tudart nsent. Iswi nsent d tudart di tumart d lferḥ. D anecreḥ d zehhu war anḥaf d lḥif.

Tamaziγt tunsivt

Ihi am arezg nneγ tuγal Tmaziγt d tameslayt tunsivt di tmurt n Llezzayer. Si 1962 d Iqvayliyen ssuturen deg-s. Ur jjin amennuγ, ur jjin tuttriwin, imeṭṭi d uḥellel fell-as. Lḥan, suγen, nnuγen, mmuten fell-as. Maca adavu ameḥrus n Llezzayer igdel itt fell aneγ. Ikkes aγ-tt, yugi yaγ-tt. Ulac amek ur issextuti ara akken ad tt yejj d tamagurt, ad tt yerr d tameslayt ur nettnerni, ur nettizmir i tatrart. Inawel deg-s kan akken ad teqqim d tameslayt n zdak rdak

Atentin gar ifassen n Vuâziz d Ferḥat

Akken itent ira i zrint temsal di 20 di yevrir 2016 di temdinin n Teqvaylit. Akken itent ivγa id-ḍrant ama di Tizi anda illa netta ama di vgayet d Tuvirett. Akken itent issudes id-zgant ama d aneḥdur n medden ama d ṭaqa nsen deg ivardan. Akken itent yurga id-fγent xas akken aṭas ur numin ar tura. Akken imenna i d-ewweḍ imi fkan as-d udem medden, rran-d awal i teγri nsen netta d Ferḥat. Iceqqeq uγlaγal n timmunent deg durar n tmurt Ugawa. Ferḥat gemmaḍ-in Vuâziz gemmaḍ-a. Amzun d tirga deg zal qayli acku, nek s timmad-iw, ur γileγ ad as ḥedreγ i wanect-a xas akken d isseggassen ayagi d nek ttmeslayeγ u ttaruγ γef uzarug neγ timmunent i tmurt nneγ.

Si 20 di yevrir d afella

Deg umezruy aqvayli atrar ad d-iqqim wass n 20 di yevrir 2016 d ass amuqran. Ad d-iqqim d ass gar wussan d izemza ara d-nettmekti ar sdat. D tadyant ara tessin tsuta uzekka. Imi ugar n 100 n twinass n imdanen: tilawin, irgazen, tiqcicin d warrac id-ifγen ar ivardan ssutren timmunent i tmurt n Iqvayliyen. Ama di Tuvirett, ama di vgayet d Tizi dduklen Iqvayliyen am iḍudan ufus. Ur umineγ as ḥedreγ i uwessaâ am wa, acku ma illa nettwessiâ akka deg isenfaren nneγ aten a nessawaḍ ar iswi nsen myla tikkelt.

Ivges iḥezzem

Am myal assegass, 20 di yevrir isembiwil ulawen n Iqvayliyen acku ismaktay-ed d wayen iten iqevren, isen iccan tisiswa xas akken 20 di yevrir n 1980 illa deg-s s wacu ara izux Uqvayli. Acku tanekra d tufγa ar ivardan n 80 macci d tin n nkennu neγ n usqizev. Uhu! D tin n veqqu n tlelli d tin iran ad teṛz azaglu, ad tezwi u ad tekkes tadimt yuγalen γef tmurt ugawa. Ass n 20 di yevrir d ass tirugza d tissas.

Aqvayli n wassa d 20 di yevrir

Kra ssextutin kra ssevtutin wid iγ iḥemlen am jjenjar i tiṭ γef umussu n afraniman MAK d tikliwin n MAK n 20 di yevrir id ittheggi, ccan tiyita mkemmed assa. Tasuta taqvaylit terra-d awal i tiγri n Vuaaziz d Ferḥat id-issawlen ar tikli di Tizi, di vgayet d Tuvirett. Tṣub-ed ar ivardan s wanay nneγ amaynut γef tuyat d uzday n lqed. Tveggen-d assa tsuta taqvaylit i umaḍal irkelli d akken tezmer i iman-is u tezmer ad tger irebbi i tlufa timeqranin. Maca ayen iyi ccuren tiṭ nek d tadukli dduklen yilmeẓyen nneγ. Amzun rran ad lesqen ayen illan ittwaceqeq gar Iqvayliyen. Afus deg fus, d tiwinas yid sen deg ivardan n Tizi, d wid n vgayet d Tuvirett.

Vuâziz Ucebbi: Iveddel udem d tikli i tsartit

Tasartit d leqdic γef tikli d useddu ar sdat n tikta n umdan. Diγen d aḥami, s leqdic asartan, γef tmuγliwin n umdan d isentilen ak iânan neγ iqnen ar tudart-is. Timṣkyin d udmawen n tsartit mgaraden si tmurt ar tayeḍ. Dacu kan, llant tmuγliwin d-izgan gemmaḍ-in gemmaḍ-a, d tixṣimin u tikwal d ticenga akya. Xas akken ittili umennuγ asertan gar wi d wi, iswi n tsartit, di tmura timegdayind tifin ivardan issefsayen iγevlan n umdan di tnetti d tudart ines n myal ass.