Ivardan nneγ sya d afella

Ivardan nneγ sya d afella

Seg tezγint d twaγit yuγen aẓar deg umussu aqvayli ilmend n timunent, nerra-tt kan i umerẓi d umesccu gar aneγ. Wa ikkat akk-a wa ikkat akk-in. Ama di Facebook d Twitter, ama deg iγmisen d isaragen, ama di tsufaγ d yilγa myal yiwen sani iwehha aqerruy is, myal wa sani ijebbed, myal yiwen sani ikerref.

Tekker tmes gar imdebren nneγ. Wa icuk deg wa, wa iwexxer ijja avrid i wa. Wa iwwet deg wa, wayeḍ imuqel s nqar n tiṭ wayeḍ. Wa idda di nneqma, wayeḍ tenγat tγanant. Ma d ṭaqa nneγ s nekni win ur nerri akka d wakka nevda γef qrad.

Imenza nnan d aselway n unavaḍ uγur tella tidett u d netta kan ara neḍfer. D netta id-ivdan id-isawḍen talalit i usγelnaw neγ aγelnazri aqvayli u s yis kan ara frunt temsal. Gar ifukal nsen illa d umezruy n Ferḥat n wayen ak iqdec d wayen ak inneatav. Yerna kra din d tidett imi assa yiwen ur icuk neγ ur t iwala d win iḥemlen tamurt nneγ, d win ifkan d asfel kra isâa fell-as. D netta i d avavat n usγelnaw aqvayli. Maca wid iddan d GPK w wid yumnen s timunent i tmurt taqvaylit. D wid ivḍan seg ul d llezzayer tamehrust imi uysen, ugin tudart ddaw uḍar n Uaârav isneslem.

At wis sin nnan d Vuâziz i tagejdit. D netta kan i d ajgu alemmas, d netta i d asalas imi d netta i γef tteklen medden deg annar. D netta daγen iqesden Iqvayliyen anda ma illlan di tmurt si tazwara n MAK ar almi d assmi iṭṭaxer. Ur ijji takwatt di tmurt. Ur ixeddem ir igeddem ayen nniḍen anagar amennuγ γef tmurt taqvaylit. Wigi daγen d tidett id innan γef Vuâziz. Wigi malen cwiṭ ar timanit i tmurt taqvaylit xas akken Vuâziz urjjin inna-d d akken d timanit kan i γef ittnaγ. Dacu kan aṭas n Iqvayliyen i iqennaâ ad ddun yid-s u nutni fkan-d lwi kan i timanit macci i timunent.

At wis qrad ur ddin d imezwura ur ddin d ineggura. Ur uγen awal i yiwen. Ssusmen kan ttwalin d tasa nsen tettwagzer imi tayri nsen n uγlan aqvayli ur isâai zzerv d tlisa. Ttwalin sdat wallen nsen amek ivda ittucerreg umussu n timunent. Iqarḥ iten lḥal macci d kra, iγaḍ iten lḥal macci drus. Maca ur zmiren ara imi ugin ad sγezfen di cwal. Ma illa fkan afus deg wa neγ ṭfen afus i wihin ad smentgen i tmes yuγen yagi deg ulawen. Ulayγer. Assemerki d umesccu ur aγ d-ittawi ara ayen ilhan.

Maca xas ṭaqa seg nneγ fernen tasusmi imi uγen avrid n laâqel d trusi assa, macci di tikta neγ di tmuγliwin ixusen. Gzan kan d akken amennuγ γef timunent i tmurt nneγ mazal it γezzif. D amecwar ameqran u ayen id-iqqimen ad t-neddu yugar ayen id-nedda yagi. Ihi yifit ma ur nemqavaḥ ara assa akken a nemmagar azekka. Yifit ma nemyefka udmawen assa akken azekka ur d-ttilint ara cḥani d yir taqvaylit gar aneγ. Sya d afella myal yiwen iṭṭef avrid-is, myal yiwen iṭṭef tiγmert-is, myal yiwen iṭṭef iman-is

 

Partager cet article

Un commentaire - Écrire un commentaire

Post Comment

*