Macron, aselway amaẓuẓ

Macron, aselway amaẓuẓ

 

Karḍ n waguren ayagi seg mi ittwafren Emmanuel Macron di tafrant taselwayant di Fransa. Mgal-is tvedd-ed Marin le Pen, yelli-s n ukeswaḥ nni n tyeffust taqernit Jean-Marie. Marine, am vava-s di 2002, tessaweḍ ar tiremt tis-snat. Tqenna aṭas n Ifransisen d akken iγevlan nsen irkelli qnen ar yir iminigen imi d nutni id-ittawin cwal, takriḍt, tarebbawt d yir tudart…tḥella-d  xarttum azal n 24% n lvut.

Tedda daγen γef Turuft d tedrimt Euro tettcemmit deg sen. Ur tejji yiwet i Macron γef anecta deg uskasi id-illan gar asen. Mi tḥus i iman-is tettwaṭef ur teẓri amek ara taγ avrid ad tecmumaḥ neγ ad tḍs taḍsa n wuglan. Dinna id-ivan d akken ur tezmir ara ad turar gar imeqranen am vava-s. Maca xas akken, ayen i tevγa ad tuqem deg ayen iânan laman d ayen iyi iccuren tiṭ. Tenna-d ad terr at tmura nsen isalafiyen imi assa anavaḍ afransis ifka asen amrar. Tevγa ad tessiweḍ almi d tuksa n tiγermiI i iravraven uγur iẓuran anida nniḍen. Akken walaγ, xas anecta ur ittseggim ara ak tamsalt n iravraven maca ad issider amenci d umihi imi ad issider amḍan n wid is ismentagen di lejjwama.

Emmanuel Macron, 39 issegassen di ticett-is. D amaẓuẓ gar iselwayen iṭṭfen adavu di tegduda tafransist. Sin issegassen ayagi kan id-yufrar gar isertayen n Fransa. Zik yiwen ur t-essin, yiwen ur isli yis. D Jacques Attali i t-isseknen i François Hollande dγa irra-t d aneγlaf n tdamsa si 2012 ar 2015. Aṭas n ikaramen i i=ṭtef nesla yis-sen. U akken d-nnan kra n iγmisen, issenned Macron ar kra iqemqumen n tedrimt di Fransa. Akken d-nnan d tameṭṭut is, Brigitte, i t-ewwin γur-sen imi nettat tessen kra n tlawin nsen. Akk-a i myufan.

Iwwexer γef udavu n Manuel valls deg issegassen n 2016. Dγa netta d Arnaud Montebourg akken ijevden iman nsen. Syin Arnaud Montebourg ivedd-ed ar temzizelt n ukavar anemlay akken ad yilli d amazwar ines maca Macron yugi. Izga iqqar d akken ur imal ar izelmaḍen ur imal ar iyeffusen. Iṛessa iman is di tlemmast, am François Bayrou. Maca aṭas n tikal id-inna netta d anemlay u llant daγen tikkal nniḍen anida d-inna d asihri. Diγen-netta, ur ivan ara dacu-t maca inna-d daγen ilaq Iṛuymyen ad anfen I uweccem agi di medden ittaran akk-a neγ akk-a. D asihri di tadamsa, d anemlay di tlufa n umetti. Am akken d alemmas kan, am akken d win igzan timsal.

Ussan agi isved Edouard Philippe d aneγlaf amezmaru. Ineγlafen ines usan-d si twacult tazelmaḍt d tyeffust. Maca akk-a ar tura ur ivan ara dacu-t uvrid ar a yaγ, dacu-t wudem n tsartit ara yuqem. Ussan id-iteddun aγ t-id sseknen s wudem n win uγur illa udavu macci d win kan isfutuyen degs. Ahat wid issevzeg iḍelli, azekka ad t-rrucen ula d nutni. Akk-a i d tlawt n tsartit, d aya i d nettat!

 

Partager cet article

Post Comment

*