Tadiwennit akkd mass Amor Nouri

Tadiwennit akkd mass Amor Nouri

Akli Azwaw:

Azul fell-ak a dd‘ Amar. Atan assa rezfeɣ-d ɣer wexxam-ik da di tmurt n Marika, tanemmirt tameqqrant. Ini-yi- d, d acu i k-d- yessawḍen ɣer tmurt n Marikan?

Amar Nouri:

Azul fell-ak ay Akli. Atan yennecraḥ wul-iw imi nemlal da deg wexxam-iw di tmurt n Marikan. Ih, wsiɣ-d ad ɣreɣ. D acu kan yella daɣen wayen iyi-demren ad ǧǧeɣ tamurt n Dzayer. Awah qqimeɣ dinna tilaq yeṭṭerṭeq wul-iw. Am akken tella kra n yiwet n tezmert iyi-d yinnan „effeɣ seg tmurt-a tamcumt, tamurt n lbaṭel“. Tamurt anida ur telli tlelli mačči d tamurt. D SONATRACH iyi-d iceyɛen ɣer Marika ass n 13.06.1969, ad ɣreɣ «l‘informatique». Cfiɣ, nella di 36 yid-neɣ.

Akli Azwaw:

Amek i tḥulfeḍ i yiman-ik imi d-tewḍeḍ ɣer Marikan?

Amar Nouri:

ḥulfeɣ i yiman-iw am yiwet n tḥutiwt (taslemt) iyellan deg berra (abrid), tteddu ad temmet, aswiḥt yiger-itt yiwen ɣer waman. Dɣa yuɣl-itt- d rruḥ, tedder di tlelli.

Akli Azwaw :

D acu itufiḍ yelha da di tmurt n Marikan?

Amar Nouri:

Wḍeɣ-d kan ɣer da, ḥulfeɣ i yiman-iw am yiwen deg imarikaniyen-nniḍen, ɣas tazwara lliɣ ur ssineɣ ara taglizit akken yessefk. Ɣriɣ di tseddawitn n Philadelphia «l‘informatique». Imi fukkeɣ leqraya, uɣaleɣ ɣer tmurt. Xedmeɣ 6 wagguren ɣer SONATRACH, uɣalweɣ-d ɣer Marikan. D taluft-nni n teslemt (taḥutiwt). Imi lliɣ di Dzayer lliɣ d taslemt deg berra, war aman. Ihi uɣaleɣ-d ɣer tmurt n tlelli. Da di Philadelphia ufiɣ tawuri (lxudma) d Programmateur“.

Akli Azwaw :

Tawuri-inek deg weḥric n „l’infomatique“ telha?

Amar Nouri:

Ih, telha. Tazwara lliɣ xeddmeɣ, rniɣ qqareɣ tameddit taglizit/tamarikanit. Bɣiɣ ad fehmeɣ idles amarikan. S yin akin rniɣ lxudma-nniḍen. Znuzuɣ, ssekrayeɣ ixxamen ar assa.

Akli Azwaw:

I twuri-inek ɣef tmaziɣt amek i tkecmeḍ ɣur-s?

Amar Nouri:

Aseggas n 1962 lliɣ ɣer temsulta, „officier de police“. Ɣas akken d apolis, maca qqimeɣ d aqbayli, ttmeslayeɣ taqbaylit. Yezmer ad yini yiwen lliɣ „algerianiste“ n FLN. Imaren araben ur ḥemmeln ara ad slen tameslayt taqbaylit. Da di Marikan lliɣ ttnadiɣ ɣef iqbayliyen. Aseggas n 1988 necdeɣ „consulat“ n Dzayer, dɣa nnan-iyi- d llan iqbayliyen di Marikan. Dɣa fkan-iyi-d uṭṭun n Telefun n Ḥsen Larbi. D netta i mlaleɣ d amezwaru di Marikan d aqbayli. Dɣa kecmeɣ ɣer tiddukla „Tamazɣa“ (ACAA) da di Marikan. Seg maren-nni d nekk xeddmeɣ ɣef tmaziɣt. Tura xeddmeɣ ɣef tezwawt.

Akli Azwaw:

I tura amek tettwaliḍ taluft-a n twuri ɣef tezwawt?

Amar Nouri:

Tura nekk ɛyiɣ seg wawal-a «idles amaziɣ». Tura yessefk ad yexdem yiwen s tsertit (politique).

Akli Azwaw:

Amek? Ihi d acu tenniḍ deg taluft n tedsimant (timanit) neɣ n uzarug (timunent)?

Amar Nouri:

Nekk riɣ azarug (indépendance).Yessefk ad yessuter yiwen azarug, wissen d acu ara d-yeɣlin.

Akli Azwaw:

Amek i nezmer a nessiweḍ ɣer uzarug? S wacu?

Amar Nouri:

Di tmura anida tella tugdut yezmer ad yessiweḍ yiwen ɣur-s s wawal kan. Di tmurt n Dzayer iwakken ad yessiweḍ yiwen ɣer uzarug, yessefk Izwawen ad fehmen iman-nsen. S yin akin ad msefhamen gar-asen. Yessefk a nesɣer taluft-a n uzarug akkd taluft n tezwawt i tarwa-nneɣ.

Akli Azwaw:

Amek i yezmer yiwen ad iqenneɛ adabu adzayri, ad yeǧǧ ad yessɣer yiwen i tarwa-nneɣ taluft-a n uzarug i tmurt-nneɣ?

Amar Nouri:

Mar’ adabu ad iẓer Izwawen msefhamen gar-asen ɣef taluft-a n tlelli-nsen, ur izemmer ar’ a sen-yegzem abrid ɣer yiswi-nsen. Izwawen zemren s «les grèves» kan ad kerfen merra tamurt n Dzayer. Yessefk MAK ad yefkk amedya. Yessefk ad yessudes askasi ɣef wannect-a. Yessefk ad yexdem iṣenfaren ɣef wannect-a di tmurt-nneɣ, s tutlayt-nneɣ. D nettat ar’-aɣ yesdakkeln.

Akli Azwaw:

Awal-ik aneggaru a dd’ Amar?

Amar Nouri:

Imezwura-nneɣ ur-ɣ- d ǧǧin ara ayen iyessefk a ɣ-d ǧǧen. Ihi nekni tura yessefk a d-neǧǧ ayen yessefk a neǧǧ i tarwa n uzekka!

Akli Azwaw:

Tanemmirt s tussda. Ssarameɣ-ak teɣzi n tmeddurt s talwit, tayri akkd tlelli ama di tmurt n Marikan ama di tmurt-nneɣ:

TAMAZƔA-TALEMMAST TILELLIT!

Ass n 25.04.2017 di Green Lane Road, PA, USA

Sɣur Akli Azwaw

Partager cet article

Post Comment

*