Tadiwennit akkd mass Ferhat Buda

Tadiwennit akkd mass Ferhat Buda

Tadiwennit akkd mass Ferhat Buda ass n 02.03.2017 di Frankfurt am Main.

Akli Azwaw:

Azul fell-ak a Ferhat. Atan aseggas 2016 d aseggas yesǧǧuǧǧgen ulawen. Tewwiḍ yiwen warraz (prix) di Fransa, wayeḍ di Lalman ɣef twuri-inek, ɣef tewlafin-inek. Asmi sliɣ isalen-a yennecraḥ wul-i aṭas aṭas!

Nniɣ deg yiman-iw „Ccah, atan yessaweḍ yiwen wergaz Azwaw Ferhat Buda ɣer wannect-a gar n waṭas n Yirgazen akkd tlawin n tmura-nniḍen“.

Ferhat Buda:

Azul fell-ak a dd Akli. Arrazen-a ur ten- fkin ara i Ferhat Buda, maca fkan-ten i twuri n yiwen wergaz. Argaz-a d nekk. Annect-a d agmuḍ (résultat) n 7 iseggasen n twuri-inu.

Yad yellan di temsizlit di Fransa wsan-d seg waṭas n tmura n umaḍal. Ma d arraz i-iyi-d fkan da di Lalman (di tmanaṭ n Hessen) ttakken-t kan i yad/tid ilulen neɣ yad/tid izedɣen di Hessen.

Akli Azwaw:

Arraz amezwaru yewsa-d sɣur „Prix de Pierre et Alexandra Boulart“ di Paris. Azal n wannect-a mačči kan d taluft n iṣurdiyen, maca d ayen-nniḍen. Annect-a ahat yefka-yak afud iwakken ad ternuḍ di twuri-inek tikli ɣer zdat. Amek i tḥulfaḍ i yiman-ik? Ahat annect-a yerna-yak kra n legmi.

Ferhat Buda:

Ur umineɣ ara allen-iwe imi ṭṭfeɣ amayel (E-Mail) sɣur yiwen urumi (afransi), yenna-yi „Félicitation“.

S warrazen-a ssarameɣ ad ldint tewwura timeqqranin i yimdanen iberraniyen, i wakken isenfaren-inu deg weḥric n tewlafin ad zgren tilisa n tmura. Ahat s tewlafin-inu, idles-nneɣ azwaw ad yernu di tmusni di tmura-nniḍen umaḍal. Nekk s yiman-iw ahat ad ini kra n wass, atan ula d nekk xedmeɣ kra i yidles-nneɣ azwaw.

Akli Azwaw:

Anwa i d amezwaru yesla i wannect-a?

Ferhat Buda:

D tameṭṭut-iw Katrin imi nniɣ d tamezwarut. Ssawleɣ-as ɣef 01 n sbeḥ. Ladɣa nettat tefka-iyi-d afus d ameqqran di tmeddurt-inu. Azekka-nni ssawleɣ i „L’Agence Vu“ di Fransa. Si tmurt ṭṭfeɣ aṭas n imaliyin (E-Mails). Llan daɣen yad i-yi-d yessawlen issetma akkd yemma slant yakan s «Facebook». Yemma tazwara ur tefhim ara d acu i d taluft-a n warraz n tewlafin. Setti tella meskint deg wussu tettmettat. Im tesla i wannect-a, yernu teẓra d acu-t, dɣa yeǧǧuǧǧeg wulu-is aṭas aṭas. Awal aneggaru i-yi-d tenna send ad temmet d wa: «Ali a mmi d asawen, ali». D yemma i s-yenna: «Atan mmi-s n mmi-im ssulin-as ccan di tmura n Fransa akk d Lalman, ɣef ayen yexdem deg waḥric n tewlafin.

Akli Azwaw:

Ihi, akka i d tameddurt tamcumt a gma Ferhat. Ssrameɣ-ak tabɣest iwakken ad yeḥlu udidec-a n leqriḥ-inek. Nettat attan tgen tura di talwit. Tewwi anecreḥ n wul-is yid-s. Tettkel fell-ak ad tkemmelḍ tameddurt-ik s talwit akkd tayri. Ussan imezwura asmi nemyussan da di Fankfurt am Main walaɣ amek i tefkiḍ azal d ameqqran i taluft n tewlafin itxeddemḍ. Yernu s wul, s wallaɣ akk d tmusni.

Ferhat Buda:

Tanemmirt a dd Akli. Tiwlafin d tameddurt-iw. Nekk ɣur-i «tawlaft d tira s tafat». D wa i d azal n tewlaft.

Akli Azwaw:

Anida i d-ffɣent yakan tewlafin-inek?

Ferhat Buda:

Di Marikan, (New-york) ffɣent-d di „Times“; Di tmurt n Legliz; di „Time“, di Lalman di „FAZ“; „FR“; „Spiegel“; „die Welt“. Di Dzayer, di „la Dépeche d Kabylie“ (DDK); di Fransa di «le monde» ; di «Paris Match».

Akli Azwaw:

Ini-d a Ferhat, melmi i triḍ ad tedderḍ s tewlafin?

Ferhat Buda:

Asmi yemmut Lounes Matoub aseggas n 1998 ruḥeɣ ɣer yiwet n yelli-s n tmurt, nniɣ-as, ttxil-m reḍl-yi-d „l‘appareil photo“. Nekk ẓriɣ ɣur-s yiwen. Dɣa tenna ih. Ihi wwiɣ-t yid-i, ṭfeɣ abrid-iw ɣer Tizi Wezzu. Dinna ufiɣ aṭas n lɣaci. Xedmeɣ tiwlafin. Din din teṭṭef-yi temsuta (la police), sɛeddaɣ-d 3 n wussan di „commissariat». Deg yiwet n texxamt tameẓyant nella kra n 30 ilemẓiyen. D yiwen upulis n taddart-iw i yi-d yufan dinna.

Dɣa yenna-yi: «Amek akka ay amcum, yemma-k yeffeɣ-itt leɛqel, kečč aql-ik da?» Dɣa yessufeɣ-iyi-d si leḥbes-nni. Cfiɣ ass-nni i yemḍel Matoub. Kra n wussan kan ṭṭfeɣ «la convocation» sɣur taɣdemt (la justice). Imaren-nni ur zmireɣ ara ad ṭṭfeɣ «l’avocat». Ladɣa rran-iyi d amakur. «Le juge» yenna-iyi: «Tukreḍ „l’appareil photo“. Nekki rriɣ-as: «Amek i t-ukreɣ? Ata terra-yi-t- d la police» Dɣa «le juge» yenna-yi, ok, effeɣ s ya tura». Tiwlafin-inu timezwura xedmeɣ-tent ass n 20 ibrir 1995 i Ferhat Mehenni (Imaziɣen Imula), Matoub Lounes, Said Sadi, llan akken deg tikli n 20 ibrir di Tizi Wezzu. Iseggasen 1994/1995 i ssneɣ d acu i d tamaziɣt. Lliɣ kkateɣ snitra, tturareɣ amezgun. Imaren-nni ur nwiɣ ara ad uɣaleɣ d’afuṭugraf »Photograph».

Akli Azwaw :

Anwa aseggas i teǧǧiḍ tamurt a Ferhat?

Ferhat Buda:

Aseggas n 2000 zegreɣ ɣer Fransa, dinna nudaɣ ad d ssufɣeɣ asaru s tezwawt (taqbaylit) i wakken setti ad tissin kra n tmeddurt-nniḍen ur nelli di tmurt-nneɣ. Ladɣa setti (am waṭas n tlawin di tmurt-nneɣ) tettmeslay ala s tezwawt. Yiwen wass ufiɣ yiwen „l‘appareil photo“. Imaren lliɣ d axeddam deg yiwen ucanti (Chantier).

«L‘ Appareil photo»-ayi n useggas n 1976 d tizzya-w. S wa i kmasi xeddmeɣ tiwlafin deg iberdan. Tazwara xeddmeɣ tiwlafin s llunat (couleurs), s yin akki tiberkanin/timellalin (noir et blanc).

Akli Azwaw :

Teɣriḍ amek ixeddmen medden tiwlafin?

Ferhat Buda :

Yiwen wass deg useggas n useggas 2001 mlaleɣ yiwen urumi (afransi), iwala tiwlafin-inu, dɣa yenna-yi: „Acuɣer ur tekčmeḍ ara ɣer uɣebaz anida ilemden medden amek ara ad yexdem yiwen tiwlafin akken yessefk?“ Dɣa kecmeɣ ɣer lakul-a. Ayen ufiɣ yelha aṭas deg welmad-a, d taxxamt-nni taberkant s wacu i d teffɣent (i d-ttlalent) tewlafin (Chambre noire). Annect-a yessewhem-iyi aṭas. Seg imaren-nni ḥemmelɣ tiwlafin, ttruḥuɣ ɣer tmeɣriwin, xeddmeɣ tiwlafin war iṣurdiyen.

Akli Azwaw :

Tura ddeqs aya d kečč teddreḍ di tmur n Lalman. Ladɣa, da i nemeyussan. D acu i k d-yewwin ɣer Lalman?

Ferhat Buda :

Aseggas 2005 i d-kecmeɣ ɣer Lalman. Lliɣ di Fransa war lekwaɣeḍ. Dinna sneɣ-d tameṭṭut-iw talmant Katrin. Dɣa ddiɣ-d yid-s ɣer Lalman. Da di Lalman mlaleɣ yiwen walman (réalisateur) ira ad yessufeɣ yid-i yiwen usaru. Nexdem aḍris «scenario» akken di sin i usaru. Imi newweḍ ɣer Paris, dinna ugin-aɣ d fken ttesriḥ (autorisation) iwakken a nurar asaru. Di Lalman mlaleɣ dd Akli Azwaw (kečč). Dɣa texdemḍ-iyi-d tamusni akkd d AmkA (service aux affaires multiculturelles) n tɣiwant Frankfurt am Main. Seg useggas n 2008 d nekk xeddmeɣ tiwalafin i umaris-a, teffeɣent-d d «calendrier». Da di Lalman xeddmeɣ isuhar (expositions) n tewlafin, xeddmeɣ isenfaren (projets).

Akli Azwaw :

A d nuɣal tura ihi a Ferhat ɣer warraz i tewwiḍ sɣur Almanen (Tmurt/Land Hessen). Amek iteḍra taluft-a?

Ferhat Buda:

Ih d tidet, taggara useggas 2016 tessawel-iyi-d yiwet n tmeṭṭut si Wiesbaden (sɣur „Hessische Kulturstiftung“), tenna-yi: „Atan yezmer ad yennecraḥ wul-iw, atan d kečč i yewwin arraz d ameqqran, tenna-yi «Prost».» Nekkini ur umineɣ ara imeẓẓuɣen-iw. Ma tura atan yeǧǧuǧǧeg wul-iw. S iṣurdiyen-a ad izmireɣ ad kemleɣ tawuri-inu. Ssarameɣ ad awḍeɣ ɣer yal tamḍiqt n umaḍal anida ddren Imaziɣen. Wwḍeɣ yakan ɣer Lmarruk, Libya, Tunes, Muritania, Mali, Burkina Fassu, Nijir, war ma ttuɣ tamurt-nneɣ «Tamazɣa Talemmast ». Ad rnu timura-nniḍen, anida ddren Imaziɣen am Lalman, Fransa, Marikan (USA), Kanada, tamurt n Ččak.

Akli Azwaw:

Di tmurt-nneɣ ur walaɣ ara llan isulay „les musés» n tewlafin. Tiwlafin zemrent ad rnunt azal i yidles. Ɣur-neɣ ixuṣ wannect-a. Amek tettwaliḍ kečč taluft-a?

Ferhat Buda:

Idles yuḥwaj kra yellan. Gar-asen tiwlafin. Nekk s tewlafin-inu nniɣ ahat zemreɣ ad ssekneɣ i imezadaɣ n tmurt-nneɣ akk d imezdaɣ n tmura-nniḍen tameddurt di tmurt-nneɣ. S tewlafin yezmer ad yessken yiwen iɣeblan n tmurt akk d wayen-nniḍen.

Akli Azwaw:

Tewlafin-inek tella kra n tsertit deg-sen?

Ferhat Buda:

Amek ihi? Ayen akk i xedmeɣ akkd Imuhar n tmurt n Uzawad d tasertit.

Akli Azwaw:

Ih, taluft-a n Imuhar n tmurt n Uzawad mara a s-sleɣ ineddef wul-iw. Asmi nesla Imuhar ṭṭfen tamurt-nsen s imenɣi mgal adabu n tmurt n Mali nɣil dayen Imaziɣen ad sɛun yiwen uwanek amaziɣ. Nenna ad defren wiyiḍ. Tura atan am win yegren tirgit (arij) ɣer waman. I di tmurt-nneɣ (Tamazɣa Talemmast) ɣur-k kra n isenfaren deg weḥrich n tsertit?

Ferhat Buda:

Ih, annect-a d iswi-inu. Dacu kan yessefk ad tili daɣen tira i tewlafin. Yessefk nekk ad xedmeɣ tiwlafin, ad yili yiwen ar’ ad yarun ayen ara d yeddun yid-sent. Ahat d kečč, ma tẓemreḍ (taḍsa).

Akli Azwaw:

A nẓer, awah ɣas! Tura ɣur-i kra iseqsiyen-nniḍen d imezzyanen. Tamezwarut: D acu i d taluft yellan di tmurt-nneɣ i k-yesnecraḥen ul-ik?

Ferhat Buda:

Ulac ula d yiwet!

Akli Azwaw:

Amek akka a Ferhat-nneɣ? Awal-ik-a yessagad. Ulac akk kra yesnecraḥen ulawen di tmurt-nneɣ?

Ferehat Buda :

Amur ameqqran deg tarwa n tmurt-nneɣ ur yettqaḍar ara imdanen-nniḍen, Nnif n Yizwawen n zik-nni yeɣlin.

Akli Azwaw :

Dacu i d tifrat i waṭṭan-a?

Ferhat Buda :

Yessefk nekni s Yizwawen a namen s yiman-nneɣ. S yin akin a nizmir a nessiweḍ ɣer yiswi-nneɣ.

Akli Azwaw :

Dacu i d iswi-nneɣ ?

Ferhat Buda :

D tilelli !

Akli Azwaw :

Atan wawal yesnecraḥen ulawen i d-yeffɣen seg yimi n yiwen n mmi-s n tmurt-nneɣ am kečč a Ferhat!

Yal aɣref yuklal tilelli, ɣur-s azref ad yessudes tamurt-is s yiman-is. Dacu kan aɣref yeṭṭsen, ur yumin ara d aɣref i yella am netta am iɣerfan-nniḍen (akken tenniḍ) tilelli ad terwel fell-as. Tilelli yessefk -as daɣen tamusni, tiḥḥirci, aqader n izerfan n wemdan akk d wecraw n tidi s twuri. Dacu i d isenfaren-inek aseggas-a 2017?

Ferhat Buda:

Aseggas-a lliɣ yakan di tmurt n Nijir, Lmerruk. Di Marseille ttheggi yiwen n wedlis, deg-s ad ilint kra n tewlafin akkd wayen-nniḍen. Aseggas-a daɣen atan ad rezfeɣ ɣer „La Réunion ». Dinna ssarameɣ ad ẓreɣ aẓekka n Ccix Lḥesnawi. Dinna ttwaɛerḍeɣ ɣer waṭas n iɣerbazen. Llan isenfaren da di Lalman. A d-ssekneɣ tiwlafin n tmurt Imuhar akk d tmurt n Libiya.

Akli Azwaw:

Awal-ik a neggaru da a Ferhat-nneɣ?

Ferhat Buda:

Ssrameɣ yal Azwaw, (yal tazwawt) ad yezlez iman-is, ad yexdem kra i tmurt-nneɣ. S wakka ara nesɛu tazmert a nedder s tlelli am nekkni am iɣerfan-nniḍen.

Akli Azwaw:

Tanemmirt s tussda a Ferhat-nneɣ! Ssarameɣ-ak tikli ɣer zdat di twuri-inek s talwit, tayri akk d tlelli.

Partager cet article

Un commentaire - Écrire un commentaire

Post Comment

*