Tags: MAK

Tasartit taqvaylit: tazγint

Tuli tuli tsartit taqvaylit almi tessaweḍ ar ussawen, ur as tufi amek t-ali. D akeddar i tt-id irran ar deffir u dina i tevda tezγint. Maca almi d tura i nefṛez udem is u neffeγ-d akk timadaγiwin nneγ imi assa neḥsa aql-aγ di tezγint, di tvaxixt u aql-aγ ara nettemccaqlal, nettnadi amek ara d-neffeγ seg-s. Tufγa ar tafat mi ara ad d-tili tezγint macci d ayen fessusen. Tikwal tgellu s irgazen d imeγnasen. Tikwal nettsellik itt.

Am win ifren iṭij s uγerval

Issalen iγ d-ittawḍen tineggura yagi si tmurt macci d wid id-ittaran asirem. Ala ayen n dir is id-gellun. Ala ayen ur aγ nehwi iγ d-ssawaḍen. Kan akka ad nsel atan ittwaṭef wa. Kan akka atan ittwarez wihin. Imdebren n umussu n MAK yiwen yiwen isen ttandin. Ipulisen, ulac amek ur wwiten ara akken ad ten kemcen. Macci d tikkelt is-kren i Vuâziz maca d medden, itezzin fell-as, i t ittḥudrn.

Awal d Murad Itim

Iqvayliyen iddren di Montréal neγ di Kanada s umata ssnen ak Murad Itim, imdebbeṛ n MAK di Marikan Ugafa. Acku ulac id-illan d tadyant γef Iqvayliyen neγ n Iqvayliyen i deg ur illi neγ ur issudes s timad-is. Ama s wakud ama s texriḍt, Murad inna aql-i da ansi tevγu tekka yas-d tiγri n teqvaylit. Iger afus i kra n wayen illan deg uvrid nneγ ar tlelli. Ulac aqvayli ur issaḥder neγ ur icawer u timti ara d-yass ar gar medden, d asefqed id-issefqad ad iwalli amek llan wulawen d tmuγliwin.

Atentin gar ifassen n Vuâziz d Ferḥat

Akken itent ira i zrint temsal di 20 di yevrir 2016 di temdinin n Teqvaylit. Akken itent ivγa id-ḍrant ama di Tizi anda illa netta ama di vgayet d Tuvirett. Akken itent issudes id-zgant ama d aneḥdur n medden ama d ṭaqa nsen deg ivardan. Akken itent yurga id-fγent xas akken aṭas ur numin ar tura. Akken imenna i d-ewweḍ imi fkan as-d udem medden, rran-d awal i teγri nsen netta d Ferḥat. Iceqqeq uγlaγal n timmunent deg durar n tmurt Ugawa. Ferḥat gemmaḍ-in Vuâziz gemmaḍ-a. Amzun d tirga deg zal qayli acku, nek s timmad-iw, ur γileγ ad as ḥedreγ i wanect-a xas akken d isseggassen ayagi d nek ttmeslayeγ u ttaruγ γef uzarug neγ timmunent i tmurt nneγ.

Si 20 di yevrir d afella

Deg umezruy aqvayli atrar ad d-iqqim wass n 20 di yevrir 2016 d ass amuqran. Ad d-iqqim d ass gar wussan d izemza ara d-nettmekti ar sdat. D tadyant ara tessin tsuta uzekka. Imi ugar n 100 n twinass n imdanen: tilawin, irgazen, tiqcicin d warrac id-ifγen ar ivardan ssutren timmunent i tmurt n Iqvayliyen. Ama di Tuvirett, ama di vgayet d Tizi dduklen Iqvayliyen am iḍudan ufus. Ur umineγ as ḥedreγ i uwessaâ am wa, acku ma illa nettwessiâ akka deg isenfaren nneγ aten a nessawaḍ ar iswi nsen myla tikkelt.

Ivges iḥezzem

Am myal assegass, 20 di yevrir isembiwil ulawen n Iqvayliyen acku ismaktay-ed d wayen iten iqevren, isen iccan tisiswa xas akken 20 di yevrir n 1980 illa deg-s s wacu ara izux Uqvayli. Acku tanekra d tufγa ar ivardan n 80 macci d tin n nkennu neγ n usqizev. Uhu! D tin n veqqu n tlelli d tin iran ad teṛz azaglu, ad tezwi u ad tekkes tadimt yuγalen γef tmurt ugawa. Ass n 20 di yevrir d ass tirugza d tissas.

Aqvayli n wassa d 20 di yevrir

Kra ssextutin kra ssevtutin wid iγ iḥemlen am jjenjar i tiṭ γef umussu n afraniman MAK d tikliwin n MAK n 20 di yevrir id ittheggi, ccan tiyita mkemmed assa. Tasuta taqvaylit terra-d awal i tiγri n Vuaaziz d Ferḥat id-issawlen ar tikli di Tizi, di vgayet d Tuvirett. Tṣub-ed ar ivardan s wanay nneγ amaynut γef tuyat d uzday n lqed. Tveggen-d assa tsuta taqvaylit i umaḍal irkelli d akken tezmer i iman-is u tezmer ad tger irebbi i tlufa timeqranin. Maca ayen iyi ccuren tiṭ nek d tadukli dduklen yilmeẓyen nneγ. Amzun rran ad lesqen ayen illan ittwaceqeq gar Iqvayliyen. Afus deg fus, d tiwinas yid sen deg ivardan n Tizi, d wid n vgayet d Tuvirett.