Tallit n usvak

Tallit n usvak

Win igren tamawt ar tikli id-idda uγref aqvayli si ṭṭrad n 63-65 ar assa, 2015, ad tt-yaf d tin izarven. Imi idda, ilḥa, yuẓa aṭas ar zdat Ugawa di tmuγli d tikta, xas akka ur d-iḥelli ara tamurt ar tura. Mazal.

Di 1962, yugi tamḥeqranit n Wâraven id-ikecmen si Lmerruk d Tunes ad ccen tamurt d-uffan kan akken teṣṣendi. Dγa ikkar as i ṭṭrad nniḍen s ufus n FFS. Dγa ṭṭrad agi ittwassen akka ṭṭrad n FFS (Iγalen inemlayen).

Si 65 ar 76 ttkufutent tikta d tmuγliwin timaynutin am tcuftin di teccuyt. D agraw imaziγen n dda Lmu id-ittagmen tamusni i wid iffuden. Ismenteg macci d kra i tmes akken ur txetti ara. Dγa anect ten ibeâzeq-ed s lbumbat n 76, s tesfifin n kra icennayen imeγnasen am Lunis, Lwennas, Ferḥat. Tallit tettuseqef sakin s tefsut n 80. Ukin Igawawen d yiman nsen. Dda Lmu s tmusni-is yura tajerrumt n teqvaylit, isγer taqvaylit u kra n wid iḥnunfen γur-es uγalen d imusnawen ama d Salem Cakir ama d wiyiḍ. Am arezg d win iddan d win t-yifen!

Si 80 ar 88 d MCB i irefden timsal. D netta i iṭṭfen llamba, id-issaγen taftilt ad walin Igawawen tafat.
Di 89 iγli Cadli d ukavar-is, llulen-d ikavaren nniḍen ma macci d tiwinas d teẓẓinat. Γur neγ innulfa-d RCD, yuγal-d FFS. As anfaγ i tallit agi n 88-2001 ar tagara.

Ad negzaγ ar 2001-2010 tallit n tnekra imi ur d-qqim ara kan ar tikin. Iger irebbi Ugawa i temsal timeqranin s usali n MAK di Tefsut Taverkant. Aγref aqvayli iâqel iman-is u iṭṭef afus i Ferḥat At Ssaid (irsen Mhenni) akken ad ddun akken ar zdat s timanit. Nessuter i Llezzayer timanit tasertant acku mazal nγil iman nneγ d Izzayriyen i nella.

Di 2010-2015 illul d gma-s n MAK: GPK. Adavu Uâḍil ilul-ed akken ad iqdec γef uγref aqvayli u ad issiweḍ taḍatt-is ar tmura umaḍal. S yin illul-ed usmeγret aγelnaw, takarḍa n tekkit akw d wanay agawa. Macci d kra.Maca tin i tent yifen akw d asemmi d tinin d wayen iγ ilaqen: azarug. GPK iffeγ-d tamadaγt-is deg ussarag n Ferḥat di Montreal di tagara n magu 2015.

Aγref aqγayli idda ar zdat macci d kra si 62 ar 2015. Tella yiwet n tallit kan tesvek kan taâaqer tmuγli: d tin n 88 ar 2001. Amzun s anwa iqnen tikta ar tagwest n tevrek akken ur fettint ara. Amzun send acu i yurzen tikta d imdanen ur teddun ara zdat ur snarnayen ara tiktiwin d tmusniwin nsen. Ayen? D acu i d-illan imiren? Tura kan awen t-in iniγ: ayen isevken allaγen, ayen iszelgen imdanen d tikli nsen: d aḍḍan n tnuḍin. Imi ta tγul ta, ta tettaânad ta, ta tezga-d i ta, ta tcetka γef ta, ta tmuqel ta, ta tennuγ d ta. Tinuḍḍin zgant mḍurent mbbarrazent, zgant sevkent. Anti i d tinuḍin nneγ? Tufam tt-id. D FFS d RCD. Amek i tevγiḍ ad aẓẓen ar zdat wid izgan ttemruẓun iffaden, ttemsefcalen. Tallit n FFS d RCD tesvek tevrek. Ad d-qqim d tafawett ur neffir acerrig. D tallit n usvak. Ula d MCB illan d aẓmul n umennuγ n Iqvayliyen vḍan-t gezren-t gar les Commissions d les Coordinations nationales. Seg imiren ur ikkir. Ula d anegzum n llakul d tuṭfa ittwaṭef Lwennas di 94 ur d-rrin kra. D tidyanin kan ara d-iqqimen.

Simmal mazal nettak tameẓẓuγt i tnuḍin nneγ igarzen ur d-ttili gar aneγ tegmatt.

Partager cet article

Un commentaire - Écrire un commentaire

 1. Azul, sin ikavaren agi, teḍra yid sen am amcic d uγerda, myaggren akk d ikavaren nniḍen, maca urğin myaggren waygar asen, ahat maḍi ttuwgan ed i waya, zggan ttawin aγ ar wanda iγ tegguni lmut, zegglen azref nneγ, ur t-id wwin, ur t-id ttawin, vanen kan di tγiwanin acu ttgen.

  Dda muḥend Bessâud n wegraw Imaziγen, macci Dda Lmu

  Répondre
 2. qeddcen medden tasertit mar illin d’ileliyen,macci ddaw ucenggu am akka llan yeqvayliyen di tallit a deg inella.tasertit wehdes d lemuhal att kkes acenggu ma ur tesddukklara amenugh yid s.am ikavaren aggi idd vedredh nig a, le ffs d le rcd,nan i imdanen awendd nawi tileli d’izerfan,votit hala fella negh,ara as a mazal nettradju?
  akken yecna yidir tizlitt ni,daggi nettradju n-renu,wisen ma ttveddel tmughli nwen?

  Répondre
 3. Asmi i d-nnulfan ikavaren aggi, nghil d-ayen ad d nawi tilelli nnegh. Zighen nekkat amesmar deg uqêrruy nnegh ! Nettnagh gar-anegh nettu anwa i d-acengu nnegh.
  Newwi-d avrid ur yessufughen ara, necca-tt kan gher daxel.
  Yella yiwwen waggag aqvayli yuklalen tajmilt tameqqrant,anagar netta i yfaqen si zik, waggi d Pr Salem Caker ! Aggag n tidet yettwali gher lebâid macci zdat uxenfuc is !
  Send tuber 1988, Caker iwelleh-agh, yerna s tira (Imazighen Ass-a) d-akken FFS d RCD wwin-d avrid ur yessufughen ara. Inna-d d-akken Iqvayliyen ma vghan ad idiren s tnekkit-nsen, s tutlayt-nsen, s idles-nsen, yessefk ad nnaghen s yisem n Iqvayliyen, ur dewwirên ara i tmadâght, ur kkaten ara avêhri s uâazzag ! Ad zzwiren deg izerfan-nsen send izerfan idzayriyen ur d-issutren acemma ghur nnegh, la tugdut,la tilelli, la tutlayt-nsen tayemmatt !

  Répondre
 4. Azul Awernad,

  D tidett Salem Cakir d argaz ameqqran. Iqdec atendin, ih’deq macci drus. Lh’asun macci d menwala!

  Tura ma i illa tevghid’ as terred’ tajmilt s umagrad, tan ad t id-ssufghagh dagi di tamurt.info/taq.

  Ar tayed’.

  Répondre
 5. Azul Ait-Aoudia, tanemmirt ghef imeslayen-ik. Suref-iyi ma nnigh-d d-akken nek lemdégh tira n teqvaylit iman-iw, ad djegh amkan i wid yeghran mlih’ taqvaylit akken ad as rren tajmilt i Pr S.Caker yukin uqvel-nnegh mèrra s temsalt taqvaylit.Ad ilin ahat ineghmasen it yesnem ugar ara as yerren tajmilt yuklal.

  Répondre

Post Comment

*