Tira d usxarvuvec

Wa inna nettaru u nettaru akken d-nnan imusnawen nneγ. Win seg-sen id-ittwadren aṭas d mas Cakir. Wiyaḍ, ini ggulen wa s Dda Lmu (wigi ahaqel cedhan-t kan!), wa s Kamal Uzerrad u kra diγen s Bahbuh Lahsen d ixef n ta mazip tt. Xarttum myal yiwen sani iwwet aqerruy-is. Maca di tilawt macci d timuγliwin n medden i deg iten-tuγ. Ala. Tiyersi tella-d imi llan aṭas iseqsiyen ass-a ur nufi tirirt i t-qden acayaḍ d fad n tmusni di tmeslayt. Acku win ittarun ivγa ad izer ayen ittaru tikwal akka neγ akken nniḍen. Maca ad uγaleγ ar wanect-a s kra imedyaten.

Ass-a ihi imusnawen nneγ, zgan qqaren aγ-d d akken taqvaylit d tameslayt taywalt. D tin n yimi d yiles kan! γur-wat ad t-γelḍem iman nwen s tefransist iγ -t-id-qqaren. Yak nutni γran!

Nnan-d ihi taqvaylit “est une langue orale”. Soit, akken qqaren Irumyen. Maca dacu i d tameslayt taywalt? D tin ur nettwaru ara? I tmeslayt ur nettwaru ara d tin ur urin ara imawlan-is neγ d tin ulamek ara ttarun (wisen amek akka!!). Maca akken vγuγ ttiγ tamsalt-a ufiγ ur tved ur tesâi izuran. Acku tameslayt taywalt d tin ur urin ara imawlan-is, akka am nekni s lehna nneγ. Wanag kra n tmeslayt i wumi tekkesḍ tira ad tuγal d “la langue orale”. Maca assa taqvaylit tettwaru. γur-es tira. S yis ara ttaruγ akkka tura. S yis diγen i la teqqarem akka tura.

Taqvaylit ihi sya d afella d tameslayt am netta-t am tiyiḍ. D tameslayt n tira. Ad iniγ i imusnawen nneγ taqvaylit “est langue écrite”. Désormais, akken qqaren Irumyen. D aya i γef ilaq-aγ ad nefk azal i tjerrumt-is akken i wulem. Akken as nefk azal d leqder tuklal. Win innan tajerrumt inna illugan d ivardan idehnen tameslayt. Ula d wida neâfes-iten. Ula d imusnawen n tmeslayt ddan fell-asen γef yisem n tefses. Maca ad γulaγ γur-es tamsalt-a n tefses.

{{Imesli, akken i t-id ssew tdarγalt ad teccen warraw-is}}

Nettaf ihi ass-a atas medden ttarum awalen akken kan isen ssellen. Amedya: tavriṭ i unti n uvrid. Maca seg yiwen ilugan n tira nenna-d ilaq a nernu askil “t” di tazwara d tagara n wawal akken a d-iffeγ d unti. Ilaq a naru tavridt. Kif-kif daγen i: avelluḍ, tavelluḍt. Ayaziḍ d tyaziḍt. Maca ineggura yagi daγen nufa ttwarun akka: tavelluṭ, tayaziṭ.

Nettaf diγen awalen uran-ten akka: ttamara, ttayri. Maca netta ilaq atan uran: d tamara, d tayri. I tura ayen akka nerkeḍ cwiṭ nni n tjerrumt nesâa akken a naru imesli? Nnan aγ akken ad tifsus tira u syin ad tt-refden medden d tirni. Ay agejdur! D ungifen nekwnni neγ? Ur nezmir aâni i nesseddu sin neγ qrad n ilugan di tira? A ssiâqa, timeslayin tiwardanin uγalen-t d aman deg imawen nneγ, uγalent d ileqqafen gar ifassen nneγ di tγuri d tira. A war aγ d-slen Ijapuniyen isselmaden tameslayt nsen i warrac di lakul s sin igemayen!
Ala! nekwini inγa yaγ ukukru dγa nesxarvuvc kan. Akken ik-d-iγli wawal ar tmezzuγt, nebbeh-it akken ar lkaγeḍ!

{{Addad amaruz}}

Di tama nniḍen illa wayen i wumi qqaren addad amaruz. Addad amaruz d isem irzen. Fγent-ed segs aṭas n talγiwin, aṭas n wawalen u tikwal awalen-a macci d wid illan di tmeslayt. D amedya: Nniγ I wemdakul. “wemdakul” ikka-d si “amdakul” maca nezmer diγen ad t-naru kan: nniγ i umdakul ad t-nessendeq nniγ i wemdakul, am akken nezmer ihi ad d-nessukes alug akka: mi ara imlil “i” d “u” ad ten-nessendeq “we”(i+u=we, wa). Diγen, mi ara aruγ : nniγ i imeddukal, ad nessukes alug akka: mi ara imlil “i” d “i” ad ten-nessendeq “ye” (i+i= ye, yi). Ihi, a naru: iffeγ i ivardan u t-nessendeq iffeγ i yevardan. Acku “Yevardan” ur illi ara di tmeslayt nneγ. “Yimeddukal” d « Yimaziγen » kif kif. D tifses γef iles kan iγ ijjan neqqar iten, wanag « Yimaziγen » agi ur illi ur t-id ijja vav n wawal!

Mi illa terram lmendad nwen, uriγ sin ivardan “mi ara imlil…” xas akken nessenḍaq-it “mi ara yemlil…”, sya ihi ad nessukes alug nniḍen: mi ara imlil “i” d “a” ad ten-nessenḍeq “ye” neγ “ya” (i+a=ya)

Ma terram lmend-nwen daγen, nessenḍaq we wa ya ye anda illa isâa wawal askil ussid am di: i warrac. Wanag anida i ulac, nettaru-t srid: seg udrar, seg asif. Dagi ihi ara negzu d akken we wa ye yi nger-iten-id kan akken a nessifsus awal i iles (dagi diγen wal-it i+i=ye), ur ilaq ara ad ten naru akken nniḍen γef anect-a.

Tamasalt nniḍen i nettaru kan s ukellex d tin anida nevγa ad d-nveggen anamek n wawal nneγ. Amedya: icca aqcic, icca weqcic. Maca ma neḍfer illugan i d-nniγ i wessawen a naru icca uqcic (a+u=we).

Tagwnitt nniden i nettaru kan akken d-nesken amgired illan gar wawalen d timti ara naru d arrac, d warrac. D warrac amzun yid-sen. Dagi nefka lwi diγen imi s yiwen wawal kan “d” i nevγa ad nesseddu snat n tegwnatin. Maca netta yifi-t ma nejja “d” i wakken ad nenni d arrac, d nekwni u a naru “de” akken ad d-nenni “de arrac” syin ad nessukes illugan am wid ufella: e+a= wa, we. Kif kif diγen i “i” am di: i netta, i uqcic, ahat ma ila nura-t “ie” as nessikes daγen ilugan nniḍen ara irefden tigwnatin d-qqimen. Kif kif diγen i n am di anamek n wawal, nezmer ad t-naru ne u syin a nesseddu alug am ufella u ad yuγal: anamek ne awal.

Unti d usgwet daγen yiwen udem-is u ilugan ara d-ifγen seg sen ad ḍhun kif kif.

{{Ijariḍen}}

Ijariḍen diγen wwin-d iman nsen. Tettuseqqa tmeslayt nneγ s yis-sen imi akken ad yili awal iman-is, nennan-d ilaq ad yili γur-es unamek s yiman-is. Ittusemma ad yili d awal ikfan iman-is s yiman-is.

Maca allaγ n umdan isdukkul iskilen akken ad ten-iâqel. Arumi, neγ Afransis, ma ila turid -as miason ad iâweq amek ara t-iγar acku allaγ-is ur innum ara asdukkel n iskilen am wigi. Ur ittaf ara deg uqerruy is kra tegwlaft neγ wudem n iskilen aw wigi u d aya i γef yuâer ad ten-id iγer s tefses. Dγa, ad yuγal ad iâreḍ ad t-iγer akken ad t-isekcem s aqerruy-is.

D aya ihi i γef aqvayli ur iffarez ara din din awalen am : iw (axxam-iw), is (azal-is), ak (ak-iniγ), awen (ilaq-awen), atg. Aṭas nniḍen i illan imi aṭas i nteqqen ar tzelγiwin. Maca netta, akken walaγ, ma illa ur ten-nferrez ara tikkelt tamezwarut ara nfajj fell-asen, d allaγ nneγ ur ten-nennum ara. Ulac deg iqerray nneγ kra n udem n wawal i deg d-llan iskilen am wi d tirni, wa ar tama n wa, akken ad ten-id-ssufγen. D aya kan! Acku ur d-lli ara γur neγ tira aṭas aya. Maca wid iqqaren s teqvaylit am win iyi icvan, mi ara ffajjent wallen nneγ γef aken (aken-wessiγ) zriγ d acu-t. Acku snaγ-t. Acku illa deg uqerruy-iw. Allaγ innum-it, innum ittwali tadukli n iskilen-a (a.k.e.n.) imi iwala-ten macci d tikkelt dγa ifka asen udem u iregistri-iten neγ iffer-iten deg uqerruy.

D tira ihi i isrusuyen tanumi n wawalen. Tanumi n wawalen d tamusni nsen. D aya i γef askil “a” ar Irumyen, si tazwara, ur ivan dacu-t: d askil ugemmay (a, b,c,d,…)? D “a” am di (il a lu))? D “a” am di (à l’école) maca xas akken nnument Irumyen. Zran akw d acu-t d wayen i izmer ad yili. Zran d akken anamek-is iqqen ar tegnitt anda ittusexdem.

{{Amagrad}}

D wagi i d asentel i γef ittwarfed aṭas umeslay gar wid ittarun d wid iqqaren. Wa inna ih, illa umagrad, wayeḍ issuγ uhu ulac-it!
Wid illan mgal, nnan-d d akken ulac amagrad imi wa ilaq-as ad yili d awal s timad-is. Ladγa, fkan-d anamek n umagrad di tmeslayin am tefransist d tiyiḍ. Wid, innan illa umagrad, rran asen d akken amagrad di tmeslayt nneγ macci am win n tefransisit. γur-neγ, di teqvaylit, amagrad, d tazwart n wawal u ittiki deg awal. Lhasun, ddu ma tedduḍ!

Amek ihi i tezmer tmeslayt ad tervu akw awalen-is veddun s a, t, u, neγ i? Wisen. Nek riγ ad iniγ: ur gziγ deg-s tigert! Ur zriγ ansi i tevda neγ ansi i tekfa!
Wa iqqar a, ta, u, i, ti d udmawen umagrad di teqvaylit. Wa iqqar macci d tidett, a, u, i, ta, ti, te d iskilen kan am wiyiḍ.

Ama d imezwura ama d ineggura i d-innan tidett, illa neγ ulac amagrad, taszzayt akken ad nenni neγ ad nsemmi i kra n temsal atta gar-aneγ.

Amek a neg tiselfasin? Ama i tdukliwin ama i ikavaren akka illan ass-a. Ussan izrin deg yiwen umagrad rriγ ad aruγ FMI asenduq……ur ufiγ ara amek.

Assa ṭaqa n medden ttarun war-amagrad. Xas akken llan wid, am Bahbuh Lahsen innan d akken taqvaylit akken tt-nettaru assa txus aṭas di tjerrumt. Inna d akken nettaru taqvaylit akken is nsel maca netta inna-d aya macci d avrid issufuγen. Ifka-d macci d yiwen umedya γef waddad amaruz d umagrad.

Nek akken wallaγ, awalen nneγ akw ulamek ara veddun akw s kra kan n iskilen. Acku ad yuγal usali n usegzawal szzay macci drus. Assa Issin n Kamal Buamara, iga asegzawal s izuran n wawal. Awalen idduklen ddaw yiwen uzar yura-ten war a, i, u, ta, ti. Am akken wigi ur ttikin deg awal. Iwala-ten d imagraden? Wisen.

{{Azsar}}

Azsar ihi d iskilen n wawal id-iqqimen mi ara as tekseḍ iskilen is-ittaken udem nniḍen, am iskilen n unti neγ usgwet. Amedya, arrac a nekkes tiγra: rrc, anekkes tusda n r ad qqim rc. Azsar ihi n arrac d rc. Ugur assa γef uzsar d asdukkel n wawalen i γur illa yiwen unamek. Neγ yiwet n twacult inumak. Amedya: meqqer, azsar-is mqr. Maca amγar atan di mγr xas akken i sin atnin deg yiwet n twacult inumak. Tura limer nettaru γ s useqdec n “q” am “qh” yelli ad yili γur-s unamek. Acku nezsra yak d akken q di kra n tegnatin d tusda n γ.

Di tama nniḍen, ma illa nedda deg uvrid n Issin, kif kif, meqqer atan di meq u amγar atan di Mγ.
Di tama nniḍen, llan wid id-innan ilaq a nsers awalen s ufeggag, am akken illan di tefransist neγ di teglizit. A nejj seg wawal ayen ur nettveddil ara seg udem ar wayeḍ, seg addad ar wayeḍ.

Nek akken walaγ d tudsa illan deg Issin i ten yifen akw. Acku illa-d deg-s am akken illa umagrad.

{{Asdukel n iskilen}}

Ayen ur nesdukkul ara iskilen akken ad nessufeγ imesla γ ṭ ε? Akka si tama a nessukes iskilen γ ḍ 3 u di tin nniḍen ad nernu ilugan nniḍen n tira akken a nessefses kra tegwnatin. Amedya, ma illa nettaru dh deg umkan n ḍ, ma ila nerra a naru idher nezmer a t-naru Idhher neγ a nger e gar dh d h u ad iffeγ Idheher. Maca Idhher ad iḍhu yifit.

Tura, xas akka kkateγ deg wid irran avrid-a neγ avrid nniḍen, maca ula d nek aql-i am nutni. Tikwal ṭṭfeγ avrid ayeffus, tikwal d win uzelmaḍ. akken neqqar, myal yiwen taqvaylit-is, myal yiwen akken is-ihwa.

D tismin di tmeslayin n mmeden izgan ttnarnint, izgan teddunt ar zdat, izgan ttveddilent udem d ilugan, iyi jjan cadaγ. Ttmenniγ ad tuγal teqvaylit d tameslayt tameqwrant ara isseddun timsal timeqwranin. D aya kan. Wanag ddaw uvrid nnig uvrid leqrar-is d avrid.

Sɣur Mack Aït-Aoudia

Partager cet article

Un commentaire - Écrire un commentaire

 1. azul,
  ad inniɣ fiḥel assurdu (ccek) amagrad agi igarez nezeeh,ad ildi allen i daqs izwawen (in) i tt-aḥqaren iman-nsen ad tt-utlayt -nsen (t) .Ass a ullac tufra, tineslemt akked ad tt-aεṛabt aṛẓant iffaden i isaɣ d usirem-nsen (ent) yellan zik .Icwi kan mačči i ak. tanmirt s tussda aḥmayan i lal n tiktiwen ayi ,afud ilhan i laqdic-is .ar tufat.
  {{gtm}}: Surftiyi ma yella cdaɣ di tira-w s tazwawt tzemrem ad seɣtim (corriger),aqli deg uvrid ullemed.tanmirt.

  Répondre
 2. Azul, a Mack Ait Aoudia, avrid agi inek,yelha, awiddukkan ma ttwakkesent akk tneqiḍin, ijeriḍen n tuqna d iqeffunen γef isekkilen, akken ad semrasen agemmay s tefses, ad nettaru tutlayt nneγ ad tennerni, acku txuss aṭas tira s teqvaylit assa, ayen akka i d-tessumreḍ keccini, am ğ=jj amedya: ajejjig, č =cc yecca, ε=â isâa, γ=qh aqhrum, ẓ=zs avzsizs, ṭ=dt tamedtut, ḍ=dh adhu, maca ineggura ya atan yella usdukel n isekkilen deg sen, imusnawen qqaren, yessefk yal asekkil ad isêu imesli ines, maca igerrez leqdic am wa amer kan akk a d-inin ih, yettakk anzi ar tira n Mass Hocine Cheradi (études de linguistique ta Maziqht) i d-iffγen 1992,

  Répondre
  1. C’est de la singerie pure.

   Votre connerie de 3a, ne fait qu’eliminer une information capitale du mot qui la contient, celle de la distance. Il n’y a qu’a reguarder dans les petits mots, pour decoder le sens de formes dans la langue.
   Considerez
   Dagi – dina
   neck – chec
   netsa, netcat

   Le nek, lui-meme est fondamentalement: In ich,c.a.d. dans « je » – Le i de « IN » est est silencieux parce qu’il n’y a aucun consonne qui le precede. Ainsi pour dire: Je parle ich ats-maslay-rh (le son rh est ce que vous notez Gamma – c’est une forme de R sec.

   Reguardez de pres chec(toi), et vous verra que c’est le ich(exactement comme en allemand) inverse’.
   De me pour In tsa (2 sons: ts + a) c’est ts (proche de l’allemand Sie avec « a » pour l’eloigner du champs immediat.

   Taqvaylit a des regles tres specificiques je jumelage de sons elementaires, qui sont reecurrent dans tous les mots meme les plus elementaires – il n’y a rien au hasard.

   Considerez les associations d’appartenance in, i location proche, a et da distance et eloignement qui sont utilise’s aussi bien pour la distance physique que temporelle.

   Taqvaylith est si proche du language Britanique abandonne’ (pictich – a raisonnnance che’ partout) qui comme par hasard est reclame’ par les bretons, qui nous ressemble tellement. « British, Irish, English,…le « sh » adververbe de reduction comme shwit, amastoudh…. des sh sh sh partout….

   L’Anglais ancien avec les th partout en fin de mot, a la meme frequence que taqvaylit, melange’a au germanique des Engels – Le notre je croit bien qu’il a ete bien melange’ au Vandal, c.a.d. les Allens.

   De meme avec ces histoire de « tapurt », mon Q ! Amnar est le seuil, c.a.d la limite et Tammnurt est est la porte.

   L’importance de tout ca, n’est pas dans qui, mais de comment proceder a une vraie reconstruction, qui marche.

   Répondre
  1. Azul a Dda AKLI akk d Ugellid i d-yuran, kunwi waqila am nekk nevqha ad tveddel, ad snemmreqh daqhen Mack nneqh ittmahalen qhef aya, kkreqh-d tufat n wassa, uffiqh-d irûh iyi ttawil nni swayes i n-ttaruqh, dqha zziqh ar iwellihen-a ines,
   inzi nwassa:
   Ur tteldi imi
   Alama tethêqqedh
   S wayen ara d-inidh
   Iwennâe
   Yif tasusmi
   inzi a Cinwa

   Répondre
 3. AZUL,
  surftiyi i tucda-iw deg uccegga n izen-iw ur wenaɛ ara akk .Saramaɣ ad teksem, immi ur ilhi madi.
  Rriɣ ad as -inniɣ i Mass Ait awudia ,tanmirt i laqdic-ik igarzen nezeeh ,afud ameqran i yimmal-k deg annar ayi.Tanmirt ar tufat.

  G.T.M : Aqli ad tt-lemmidaɣ ilugan n tirra tazwaw ,sya ar sdat ahat ur d tilli ara tucda di tirra-w .

  Répondre
 4. Taqbaylit tehdaj « un forum », akan ad ttmaslyen imdanen, akan ad hafden tira bwacu ittxamimen awk idakkaren. Imaslayen(vocabulaire) qui ne sont pas utilise’s se perdent. Ccwit Ccwit, adughalen ad akaren « la section » n taqvaylit, macci haca tarumit. Nek adighalagh damazwaru garasen. adakaregh awk dami, aken adyihfid dagi di Merikan. M ulac, adiyiruh, asiruh i agdud iqvayliyen. Achal igittruhun i wsugas? Tamurt tahdaj arawis.

  Tanmirt awk artufat ay atmaten.

  Répondre
 5. Azul, asseggas ameggaz a atmaten, asmel-a s teqvaylit testehzam cwiṭ deg-s, ass-a atan d sayass ukkuz yennayer, kunwi teğğam-t d sḍisass kraḍ yennayer, dayen iḍelli izri, yuli wass-a ad nekker yid-s, ula d iwenniten d azuγer ar deffir. Surfet iyi ma ccḍeγ deg awal iw.

  Répondre
 6. azul d tirni,

  Tanmirt ghef awalen agi nwen iccuren d azal xas akka ur d-nnim ara dacu twalam deg ayen d-nnigh.
  Ma d ayen nnid’en, d tidett, mazal ad neddu ar zdat u mazal ad neqdec akken ad tennerni taqvaylit. D nekni kan ara tt-is meghren. Assa di sin ivardan, ad nett’ef yiwen: as nett’ef negh a nefk deg-s afus! Azekka ad agh d-immel amek ted’ra.

  Répondre

Post Comment

*